Náhradné autodiely od K2

K2 ET3121 - DIESEL 50 ml - aditivum do paliva (obnovuje výkon motoru, snižuje emisní hodnoty)

Revoluční aditivum do dieselových motorů pro profesionály. Už při prvním použití dokonale vyčistí i silně znečištěné trysky, čímž výrazně snižuje spotřebu paliva, emise černého dýmu i toxických plynů, obnovuje plný výkon a prodlužuje životnost motoru. Vylepšuje jízdní vlastnosti například tím, že ulehčuje náběh, čímž přispívá k hladkému a plynulému chodu. Maže palivové čerpadlo, což přispívá k rovnoměrnému promazávání. Chrání motor před korozí a snižuje růst mikroorganismů. Chrání palivovou soustavu před korozí. Pravidelné použití ušetří velké výdaje na opravu čerpadla nebo vstřikování paliva. Návod na použití: Lahvička vystačí na 40 až 80 litrů nafty. V případě silně znečistěných trysek je možné činnost opakovat. Pro dosažení maximálního efektu se doporučuje systematické používání výrobku.

Výstražné symboly nebezpečnosti
GHS02 hořlavé látkyGHS07 dráždivé látkyGHS08 látky nebezpečné pro zdraví
Signální slovo
Nebezpečí
Obsahuje
Hydorcarbons, C9-C11, n-alkany, izoalkany, cykloalkany, <2% aromáty. Solventní nafta (ropná), těžká aromatická.
Standardní věty o nebezpečnosti
Hořlavá kapalina a páry. Dráždí kůži. Způsobuje vážné podráždění očí. Může způsobit ospalost nebo závratě. Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky
Pokyny pro bezpečné zacházení
Uchovávejte mimo dosah dětí. PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO / lékaře. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody. Odstraňte obsah/obal do kontejneru pro odpad.

2,50 €
2,08 € bez DPH
  • 2340181