Súbor k stiahnutiu: Reklamačný protokol


 

Reklamačný poriadok

 

obchodnej spoločnosti Motora Slovensko s.r.o.,

Saratovská 2862/5, 841 02 Bratislava, IČO: 53 029 224, DIČ: 2121227878,

zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu v Bratislava I, oddiel Sro, vložka 144229/B

(ďalej len „Predávajúci“)

 

tel.: +421905501695, e-mail: info@motora.sk

 

Článok I.

Všeobecné ustanovenia

Tento reklamačný poriadok bol spracovaný podľa príslušných ustanovení zákona č. 40/1964 Zb., Občianskeho zákonníka (ďalej len „občiansky zákonník“) a upravuje spôsob, akým je možné uplatniť nároky zo zodpovednosti za vady tovaru zakúpeného v internetovom obchode Predávajúceho, na www.motora.sk (ďalej len „Tovar“).

Reklamačný poriadok je neoddeliteľnou súčasťou Všeobecných obchodných podmienok. Uzatvorením kúpnej zmluvy kupujúci vyjadruje súhlas s Všeobecnými obchodnými podmienkami a s týmto Reklamačným poriadkom a potvrdzuje, že je s nimi riadne oboznámený.

Zákazníkom internetového obchodu www.motora.sk buď kupujúci-spotrebiteľ v zmysle § 2) zákona o ochrane spotrebiteľa (zákon č. 250/2007 Z.z. v znení neskorších predpisov) (ďalej len „Kupujúci-spotrebiteľ“) alebo kupujúci-podnikateľ, ktorý pri uzatváraní a plnení zmluvy koná v rámci svojej podnikateľskej činnosti (ďalej len „Kupujúci-podnikateľ“). Kupujúci-spotrebiteľ a Kupujúci-podnikateľ sú ďalej spoločne označovaní ako „Kupujúci“.

Predávajúci pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy koná v rámci svojej podnikateľskej činnosti. Predávajúci je podnikateľom, ktorý priamo alebo prostredníctvom iných podnikateľov dodáva Kupujúcemu Tovar.

 

Článok II.

Zodpovednosť Predávajúceho

Predávajúci zodpovedá Kupujúcemu, že Tovar pri prevzatí nemá vady. Najmä Predávajúci zodpovedá, že v čase, keď Kupujúci Tovar prevzal:

má Tovar vlastnosti, ktoré si strany dohodli, a chýba ak dojednania, také vlastnosti, ktoré Predávajúci alebo výrobca opísal alebo ktoré Kupujúci očakával vzhľadom na povahu Tovar a na základe reklamy nimi vykonávané,

sa Tovar hodí k účelu, ktorý pre jej použitie Predávajúci uvádza alebo ku ktorému sa vec rovnakého druhu bežne používa,

Tovar zodpovedá akosti alebo prevedeniu dohodnutej vzorky alebo predlohy, ak bola akosť alebo prevedenie určené podľa dohodnutej vzorky alebo predlohy,

je Tovar v zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a

Tovar vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.

K Tovaru je prikladaný daňový doklad - faktúra, ktorý slúži na uplatnenie reklamácie.
 

Článok III.

Práva zo zodpovednosti za vady

Zjavné poškodenie Tovaru alebo jeho obale pri doručovaní treba ihneď riešiť s dopravcom a spísať nezrovnalosti do preberacieho protokolu (prepravného listu). Kupujúci nie je povinný takýto Tovar od dopravcu prevziať a o zistenom poškodení bez zbytočného odkladu informuje Predávajúceho. Kupujúci v deň prevzatia riadne skontroluje neporušenosť Tovar a kompletnosť jeho príslušenstva.

Pri osobnom odbere Kupujúcim, je okamih prevzatia Tovaru okamihom prechodu nebezpečenstva škody na Tovare z Predávajúceho na Kupujúceho. Ak kupujúci Tovar neprehliadne pri prevzatí, môže uplatniť nároky z vád zistiteľných pri tejto prehliadke, iba ak preukáže, že tieto vady (napr. chýbajúce príslušenstvo) mal Tovar už v čase prechodu nebezpečenstva škody na Tovare. Neskoršie reklamácie neúplnosti Tovaru alebo vonkajšieho poškodenia Tovaru nezbavuje Kupujúceho práva vec reklamovať. Predávajúci má však možnosť preukázať, že sa nejedná o rozpor s kúpnou zmluvou.

V prípade, ak Kupujúci bude zasielať Tovar Predávajúcemu alebo servisnému stredisku prepravnou službou, mal by vo vlastnom záujme zabaliť reklamovaný Tovar do vhodného a dostatočne chrániaceho obalového materiálu vyhovujúceho nárokom prepravy tak, aby nedošlo v priebehu prepravy k jeho poškodeniu. U krehkého Tovar by mal zásielku označiť príslušnými symbolmi.

Kupujúci je povinný preukázateľným spôsobom doložiť, že Tovar bol zakúpený v internetovom obchode www.motora.sk. Optimálne je originál dokladu o zakúpení Tovar.

Práva zo zodpovednosti za vady Tovaru sa nevzťahujú najmä na prípady, keď porucha alebo poškodenie vznikla:

- mechanickým poškodením Tovaru,

- preukázateľne neprípustnými zásahmi do prístroja, živelnou katastrofou, mechanickým poškodením alebo ak boli odstránené alebo poškodené plomby v prípade, že je Tovar plombami opatrený,

- elektrickým prepätím (viditeľne spálené súčiastky alebo plošné spoje) s výnimkou bežných odchýlok,

-  preukázateľne nesprávnym používaním,

- používaním v rozpore s návodom na použitie alebo pokynmi uvedenými na obale alebo v záručnom liste,

- používaním v rozpore so všeobecne známymi pravidlami používania,

- preukázateľne používaním v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou teplotou, prašnosťou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prostredia, ktoré je priamo výrobcom určené alebo ktoré jednoznačne vyplýva z povahy veci,

- preukázateľne neodbornou inštaláciou a obsluhou,

- ak predložený záručný list vykazuje zjavné známky prevedených zmien údajov alebo ak je na Tovare odlišné výrobné číslo od toho, ktoré je uvedené v záručnom liste.

Zodpovednosť Predávajúceho za vady sa nevzťahuje na opotrebenie spôsobené obvyklým užívaním, u Tovaru predávaného za nižšiu cenu za vadu, pre ktorú bola nižšia cena dohodnutá, u použitého Tovaru za vadu zodpovedajúcu miere používania alebo opotrebenia, ktorú mal Tovar pri prevzatí Kupujúcim.

Vada, ktorá vznikla neodbornou montážou alebo iným neodborným uvedením do prevádzky, je považovaná za vadu, pokiaľ táto montáž alebo uvedenie do prevádzky boli dohodnuté v kúpnej zmluve a vykonané Predávajúcim alebo inú osobu na zodpovednosť Predávajúceho.

Pri Tovare, ktorý bol určený k odbornej montáži, je nutné predložiť doklad odborného servisu alebo osoby oprávnenej vykonávať montáž alebo faktúru, popr. potvrdenku o zaplatení s uvedením technologického postupu, vykonaných prác, objednávacieho kódu Tovar a registračné značky vozidla, do ktorého bol výrobok namontovaný.

Ak je obsahom balenia či predmetom kúpy spotrebný materiál (napr. batérie, akumulátor, tlačová hlava), býva jeho obvyklá životnosť pri bežnom užívaní 6 mesiacov, ak nie je výslovne uvedené inak. Právo Kupujúceho reklamovať Tovar v zákonnej záručnej lehote tým nie je dotknuté. Kupujúci však musí zohľadňovať skutočnosť, že záruka sa nevzťahuje na opotrebenie Tovaru alebo jeho dielov spôsobené obvyklým užívaním a nemožno ju tak zamieňať so životnosťou.

Na darčeky, ktoré Predávajúci poskytuje Kupujúcemu bezplatne v rámci kúpnej zmluvy na iný platený Tovar, nemožno uplatniť záruku ani zodpovednosť za vady nad rámec zákona. V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy je Kupujúci povinný Tovar, ktorý je poskytovaný ako darček, vrátiť v pôvodnom stave Predávajúcemu.

Na žiadosť Kupujúceho je Predávajúci povinný poskytnúť Kupujúcemu písomné potvrdenie o povinnostiach z vadného plnenia v rozsahu stanovenom zákonom (záručný list). Záručný list musí obsahovať názov alebo obchodné meno, IČO a sídlo Predávajúceho. Ak to umožňuje povaha veci, postačí namiesto záručného listu vydať Kupujúcemu doklad o zakúpení Tovar obsahujúce údaje ako záručný list. Pokiaľ je poskytovaná dlhšia ako zákonná záručná doba, určí Predávajúci podmienky a rozsah predĺženia záruky v záručnom liste.
 

Článok IV.

Záručná doba

Kupujúci je oprávnený uplatniť právo u zodpovednosti z vady, ktorá sa vyskytne u nového Tovaru do 24 (dvadsaťštyri) mesiacov odo dňa prevzatia Tovaru. Ak sa prejavia vada Tovar v priebehu šiestich mesiacov od prevzatia Kupujúcim-spotrebiteľom, má sa za to, že Tovar bol vadný už pri prevzatí, pokiaľ sa nepreukáže opak. V prípade kúpy už použitého Tovar je obdobie uplatnenie práv z vadného plnenia 24 mesiacov. Pre Kupujúceho-podnikateľov je záručná doba dvanásť mesiacov.

V prípade Tovaru s obmedzenou životnosťou, ktoré sa tzv. spotrebovávajú, ako sú batériové zdroje, svetelné zdroje a pod., Je záručná doba ohľadne ich spotrebovania poskytovaná v rozsahu pokynov výrobcu, maximálne 6 (šesť) mesiacov.

Právo z vadného plnenia alebo reklamácie musia byť uplatnené najneskôr posledný deň záručnej doby.

Vady zjavné, tj. vady množstevné alebo vady sa zjavným poškodením, ktoré je možné zistiť pri prehliadke Tovaru, je Kupujúci oprávnený uplatniť u Predávajúceho najneskôr v momente prevzatia tovaru, inak toto právo zaniká.

Kupujúci je oprávnený uplatniť právo z vadného plnenia alebo Tovaru u Predávajúceho, a to odoslaním vadného Tovaru poštou na adresu Predávajúceho: Motora Slovensko s.r.o., Kopčianska 39, Bratislava 85101.

Pri reklamácii je Kupujúci povinný vyplniť reklamačný protokol s popisom vady Tovaru (https://www.motora.sk/upload/file/motora-protokol-reklamace.pdf), aby mal Predávajúci možnosť nechať vadu odborne posúdiť. Predávajúci si vyhradzuje, že ak Kupujúci uvedie nesprávne údaje, alebo niektoré potrebné údaje neuvedie, nie je v omeškaní s odstránením vád do doby, než Kupujúci zjedná nápravu. Ak sa tak nestane do 10 dní od na výzvy Predávajúceho, nie je predávajúci povinný vady odstrániť.

 

Článok V.

Práva z vád Tovaru

Podľa charakteru vady, ktorá u Tovare bola v čase jej prevzatia Kupujúcim, alebo ktorá sa na Tovare alebo jeho súčasti vyskytla v záručnej dobe, postupuje predávajúci vo vzťahu ku Kupujúcemu-spotrebiteľovi nasledujúcim spôsobom.

ak ide o vadu, ktorú je možné odstrániť:

- bezplatné odstránenie vady Tovaru,

- výmenu Tovaru za nový Tovar,

- ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť:

- primeranú zľavu z kúpnej ceny,

- odstúpiť od zmluvy.

Kupujúci má právo odstúpiť od zmluvy

- ak má Tovar vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady,

- ak nemôže Tovar riadne užívať pre opakovaný výskyt vady alebo vád po oprave,

- ak nemôže riadne Tovar užívať pre väčší počet vád Tovaru.

Právo z vadného plnenia Kupujúcemu neprináleží, ak Predávajúci Kupujúceho pred prevzatím Tovaru upozornil, že Tovar má vadu, alebo ak Kupujúci vadu sám spôsobil.

 

Článok VI.

Vybavenie reklamácie

O oprávnenosti reklamácie rozhodne Predávajúci pri jej uplatnení. V zložitejších prípadoch, kedy je nutné zaistiť odborné posúdenie alebo vyjadrenia výrobcu, rozhodne Predávajúci o jej oprávnenosti do 3 pracovných dní.

V prípade oprávnenej a Predávajúcim uznanej reklamácie musí byť táto reklamácia vrátane odstránenia vady vybavená Kupujúcemu-spotrebiteľovi bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa Predávajúci a Kupujúci-spotrebiteľ nedohodnú na dlhšej lehote. Lehota na vybavenie reklamácie začína plynúť nasledujúci deň po uplatnení reklamácie. Po uplynutí tejto lehoty sa Kupujúcemu-spotrebiteľmi priznávajú rovnaké práva ako by sa jednalo o podstatné porušenie zmluvy. Lehota 30 dní nie je záväzná voči Kupujúcemu-podnikateľmi.

Kupujúci je povinný poskytnúť Predávajúcemu, prípadne autorizovanému servisu, všetku súčinnosť na overenie existencie reklamovanej vady a na jej odstránenie. Kupujúci pri uplatnení reklamácie je povinný odovzdať Tovar čistý v súlade s hygienickými predpismi a všeobecnými hygienickými zásadami vrátane všetkých súčastí a príslušenstva.

U elektronických dielov ako je váha vzduchu, čidlá, atď. je potrebné priložiť chybovú zápisnicu z diagnostického zariadenia.

Kupujúci je povinný odovzdať Tovar do reklamačného konania kompletný. V prípade, že Kupujúci nedodá Tovar kompletný a jeho kompletnosť je nevyhnutná na zistenie existencie reklamovanej vady a / alebo na jej odstránenie, plynutie lehoty na vybavenie reklamácie začína až dodaním chýbajúcich častí.

Kupujúci-spotrebiteľ má právo na úhradu účelne vynaložených nákladov na uplatnenie reklamácie, pričom sú tieto náklady chápané ako najnižšie možné. Jedná sa najmä o poštovné za zaslanie reklamovaného Tovaru. Kupujúci-spotrebiteľ o preplatenie týchto nákladov musí požiadať bez zbytočného odkladu, najneskôr však do jedného mesiaca od konca lehoty na uplatnenie práv z vadného plnenia.

Predávajúci je oprávnený odmietnuť prijatie Tovaru do reklamačného konania, pokiaľ je Tovar znečistený alebo sú znečistené jeho súčasti.

Po vybavení reklamácie Predávajúci informuje Kupujúceho buď prostredníctvom SMS, e-mailom alebo telefonicky.

Predávajúci vydá, prípadne zašle, Kupujúcemu písomné potvrdenie, v ktorom je uvedený dátum a spôsob vybavenia reklamácie, potvrdenie o vykonaní opravy a dobe trvania reklamácie, prípadne zdôvodnenie zamietnutia reklamácie.

V prípade nevyzdvihnutia reklamovaného Tovaru zo záručnej opravy do 2 mesiacov od uplynutia doby, kedy záručná oprava bola vybavená, je Kupujúci povinný zaplatiť Predávajúcemu poplatok za uskladnenie vo výške 2 € za každý začatý deň omeškania s vyzdvihnutím Tovaru.

Pri výdaji Tovaru po vybavení reklamácie je Kupujúci povinný predložiť doklad, ktorý obdržal pri prijatí o Tovaru do reklamačného konania, prípadne musí preukázať svoju totožnosť.


V Bratislave dňa 25.3.2023