Súbor k stiahnutiu: Protokol o vrátení tovaru


Všeobecné obchodné podmienky

 

obchodnej spoločnosti Motora Slovensko s.r.o.,

Kopčianská 39, 851 01 Bratislava, IČO: 53 029 224, DIČ: 2121227878, IČ DPH SK2121227878,

zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu v Bratislava I, oddiel Sro, vložka 144229/B

 

tel. +421905501695, e-mail: info@motora.sk

 

Článok I.

Úvodné ustanovenia

Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „Obchodné podmienky“) bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho, vzniknuté na základe kúpnej zmluvy uzatvorenej na diaľku (ďalej len „Zmluva“) prostredníctvom webového obchodu predávajúceho prevádzkovanom na internetovej adrese www.motora.sk  (ďalej len „Webové rozhranie obchodu“).

Ustanovenia odlišné od Obchodných podmienok je možné dojednať v Zmluve. Odlišné ustanovenia v Zmluve majú prednosť pred ustanoveniami Obchodných podmienok.

Ustanovenia predmetných Obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy. Zmluva a Obchodné podmienky sú vyhotovené v slovenskom jazyku. Zmluvu možno uzavrieť v slovenskom jazyku.

Znenie Obchodných podmienok môže predávajúci meniť či dopĺňať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vznikajúce po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia Obchodných podmienok.

Všetky zmluvné vzťahy sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky.

 

 

Článok II.

Vymedzenie niektorých pojmov

Predávajúcim je obchodná spoločnosť Motora Slovensko s.r.o., so sídlom Kopčianská 39, 851 01 Bratislava - mestská časť Dúbravka 841 02, IČO: 53 029 224, DIČ: 2121227878, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Bratislava I, oddiel Sro, vložka 135239/B (ďalej len „Predávajúci“). Predávajúci pri uzatváraní a plnení Zmluvy koná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. Je to podnikateľ, ktorý priamo alebo prostredníctvom iných podnikateľov dodáva kupujúcemu výrobky alebo poskytuje služby.

Kupujúcim je zákazník internetového obchodu Predávajúceho na internetovej adrese www.motora.sk. Kupujúcim je buď kupujúci-spotrebiteľ v zmysle § 2) zákona o ochrane spotrebiteľa (zákon č. 250/2007 Z.z. v znení neskorších predpisov) (ďalej len „Kupujúci-spotrebiteľ“) alebo kupujúci-podnikateľ, ktorý pri uzatváraní a plnení zmluvy koná v rámci svojej podnikateľskej činnosti (ďalej len „Kupujúci-podnikateľ"). Kupujúci-spotrebiteľ a kupujúci-podnikateľ sú ďalej spoločne označovaní ako „Kupujúci“.

 

Článok III.

Objednávka Tovaru a uzatvorenie zmluvy

Webové rozhranie obchodu obsahuje zoznam Tovaru ponúkaného Predávajúcim na predaj, a to vrátane uvedenia cien jednotlivého Tovaru, popisu, vlastností, charakteru, povahy Tovaru. Ceny ponúkaného Tovaru sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty a súvisiacich poplatkov s výnimkou nákladov na dodanie Tovaru. Ponuka predaja Tovaru a ich cena zostávajú v platnosti po dobu, kedy sú zobrazované vo webovom rozhraní obchodu. Týmto ustanovením nie je obmedzená možnosť Predávajúceho uzatvoriť Zmluvu za individuálne dohodnutých podmienok.

Proces uzatvorenia Zmluvy spôsobom na diaľku medzi Kupujúcim a Predávajúcim je tvorený tromi fázami a to:
1. Spracovanie objednávky Kupujúcim a jej zaslanie Predávajúcemu,
2. Správa Predávajúceho Kupujúcemu ohľadom doručenia jeho objednávky, t. j. obdržania objednávky,
3. Akceptácia, t. j. prijatie ponuky Kupujúceho Predávajúcim a správa o odoslaní Tovaru v súlade s objednávkou.

Pre objednanie Tovaru vyplní Kupujúci objednávkový formulár vo webovom rozhraní obchodu. Objednávkový formulár obsahuje najmä informácie o:
- objednávanom Tovare (objednávaný Tovar „vloží“ Kupujúci do elektronického nákupného košíka Webového rozhrania obchodu),
- spôsobe úhrady ceny Tovaru,
- údaje o požadovanom spôsobe doručenia objednávaného Tovaru,
- informácie o nákladoch spojených s dodaním Tovaru (ďalej spoločne len ako "objednávka").

Pred zaslaním objednávky Predávajúcemu je Kupujúcemu umožnené skontrolovať a meniť údaje, ktoré do objednávky Kupujúci vložil, a to aj s ohľadom na možnosť Kupujúceho zisťovať a opravovať chyby vzniknuté pri zadávaní dát do objednávky. Objednávku odošle Kupujúci Predávajúcemu kliknutím na tlačidlo "objednávka s povinnosťou platby" (ďalej len „objednávka“). Údaje uvedené v objednávke sú Predávajúcim považované za správne.

Kupujúci berie na vedomie, že odoslaním objednávky a zaškrtnutím príslušného poľa súhlasí so znením týchto Obchodných podmienok a Reklamačného poriadku a súčasne prehlasuje, že si tieto Obchodné podmienky a Reklamačný poriadok prečítal, ich obsahu rozumie a súhlasí s ním. Predávajúci bezodkladne po obdržaní objednávky toto obdržanie objednávky Kupujúcemu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty Kupujúceho uvedenú v objednávke (ďalej len „elektronická adresa Kupujúceho“). Predávajúci je vždy oprávnený v závislosti na charaktere objednávky (množstvo Tovaru, výška kúpnej ceny, predpokladané náklady na dopravu) požiadať Kupujúceho o dodatočné potvrdenie objednávky (napríklad písomne ​​i telefonicky).

Kupujúcim odoslaná objednávka je návrhom na uzavretie Zmluvy pre Predávajúceho a samotná Zmluva na diaľku je uzatvorená okamihom doručenia záväznej akceptácie Predávajúceho s konkrétnou objednávkou Kupujúceho Kupujúcemu, t. j. Predávajúci oznámi Kupujúcemu jeho súhlas s ponukou Kupujúceho (ďalej len „akceptácia objednávky“).

Predávajúci priloží k akceptácii objednávky Kupujúceho podľa článku III. ods. 8 týchto Obchodných podmienok tieto Obchodné podmienky, Reklamačný poriadok, formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy, reklamačný formulár, a to všetko pošle Kupujúcemu na elektronickú adresu Kupujúceho.

Kupujúci týmto berie na vedomie, že Predávajúci nie je povinný uzavrieť každú zmluvu, t. j. akceptovať každú objednávku Kupujúceho, a to najmä s Kupujúcimi, ktorí predtým porušili uzatvorené zmluvy (vrátane Obchodných podmienok). Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní zmluvy. Náklady vzniknuté Kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzavretím zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory) si hradí Kupujúci sám.

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť po uzavretí zmluvy v týchto prípadoch: Tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa Tovaru. V prípade, že Kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet. Predávajúci si ďalej vyhradzuje právo na zrušenie objednávky u Tovaru označeného pojmom „Na objednávku“ v prípade, že Tovar už nie je možné dodať ani nahradiť iným modelom alebo ak sa jeho cena výrazne zmenila a Kupujúci toto pred samotným vznikom zmluvy neakceptuje. Predávajúci Kupujúceho o tejto situácii informuje. V prípade, že Kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet.

 

Článok IV.

Kúpna cena a platobné podmienky

Výška ceny Tovaru je u jednotlivého Tovaru uvedená vo Webovom rozhraní obchodu. Spoločne s cenou je Kupujúci povinný zaplatiť Predávajúcemu tiež prípadné náklady spojené s balením a dodaním Tovaru. Kúpnu cenu Tovaru a prípadné náklady spojené s dodaním Tovaru podľa Zmluvy môže Kupujúci uhradiť Predávajúcemu nasledujúcimi spôsobmi:
- v hotovosti / kartou pri osobnom odbere alebo na dobierku v mieste určenom Kupujúcim v objednávke;
- bezhotovostne cez platobnú bránu prevádzkovanú firmou ComGate Payments a.s.;
- bezhotovostne prevodom na účet Predávajúceho IBAN: SK28 8330 0000 0021 0180 4998, vedený v Fio Banke a.s. (ďalej len „účet Predávajúceho“).

V prípade bezhotovostnej platby je kúpna cena splatná do 3 dní od uzavretia zmluvy s tým, že záväzok Kupujúceho uhradiť kúpnu cenu je splnený okamihom pripísania príslušnej čiastky na účet Predávajúceho.

V prípade bezhotovostnej platby je Kupujúci povinný uhrádzať kúpnu cenu Tovaru spoločne s uvedením variabilného symbolu platby.

Prípadné zľavy z ceny Tovaru poskytnuté Predávajúcim Kupujúcemu nie je možné vzájomne kombinovať.

Predávajúci ohľadom platieb realizovaných na základe Zmluvy vystaví Kupujúcemu daňový doklad - faktúru. Predávajúci je platcom dane z pridanej hodnoty.

 

Článok V.

Dodanie Tovaru

 

Spôsob doručenia Tovaru určuje Predávajúci, ak nie je v Zmluve stanovené inak. V prípade, že je spôsob dopravy dohodnutý na základe požiadavky Kupujúceho, nesie Kupujúci riziko a prípadné dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom dopravy. Ak je Predávajúci podľa zmluvy povinný dodať Tovar na miesto určené Kupujúcim v objednávke, je Kupujúci povinný prevziať Tovar pri dodaní. Ak neprevezme Kupujúci Tovar pri dodaní, je Predávajúci oprávnený požadovať poplatok za uskladnenie vo výške 5€ (slovom: päť eur) a ďalej je oprávnený od Zmluvy odstúpiť. V prípade, že je z dôvodov na strane Kupujúceho nutné Tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom, než bolo uvedené v objednávke, je Kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručovaním Tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia. Pri prevzatí Tovaru od prepravcu je Kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalov Tovaru a v prípade akýchkoľvek závad toto bezodkladne oznámiť prepravcovi. Podpisom dodacieho listu Kupujúci potvrdzuje, že zásielka spĺňala všetky podmienky a náležitosti a na prípadnú neskoršiu reklamáciu ohľadom porušenia obalu zásielky nemôže byť braný ohľad.

 

Článok VI.

Odstúpenie od zmluvy

 

Kupujúci, ktorý uzavrel kúpnu zmluvu mimo svoju podnikateľskú činnosť ako spotrebiteľ, má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť aj bez uvedenia dôvodu. Lehota pre odstúpenie od zmluvy je 14 dní:
- odo dňa prevzatia Tovaru,
- odo dňa prevzatia poslednej dodávky Tovaru, ak je predmetom zmluvy niekoľko druhov Tovaru alebo dodanie niekoľkých častí
- odo dňa prevzatia prvej dodávky Tovaru, ak je predmetom zmluvy pravidelná opakovaná dodávka Tovaru.

Kupujúci nemôže odstúpiť od kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je:
- poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,
- predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý Predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy,
- predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,
- predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,
- predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,
- predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom,
- predaj alkoholických nápojov, ktorých cena bola dohodnutá v čase uzavretia zmluvy, pričom ich dodanie je možné uskutočniť najskôr po 30 dňoch a ich cena závisí od pohybu cien na trhu, ktoré Predávajúci nemôže ovplyvniť,
- vykonanie naliehavých opráv alebo údržby, o ktoré spotrebiteľ výslovne požiadal Predávajúceho; to neplatí pre zmluvy o službách a zmluvy, ktorých predmetom je predaj iného tovaru ako náhradných dielov potrebných na vykonanie opravy alebo údržby, ak boli uzavreté počas návštevy Predávajúceho u spotrebiteľa a spotrebiteľ si tieto služby alebo tovary vopred neobjednal,
- predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil,
- poskytnutie ubytovacích služieb na iný účel ako na účel bývania, preprava tovaru, nájom automobilov, poskytnutie stravovacích služieb alebo poskytnutie služieb súvisiacich s činnosťami v rámci voľného času a podľa ktorej sa Predávajúci zaväzuje poskytnúť tieto služby v dohodnutom čase alebo v dohodnutej lehote,
- poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy
- v ďalších prípadoch uvedených v § 7 ods. 6 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov Predávajúceho v znení nehorších predpisov.

Pre dodržanie lehoty pre odstúpenie od zmluvy musí Kupujúci odoslať prehlásenie o odstúpení v lehote pre odstúpenie od zmluvy. Odstúpenie od zmluvy musí byť Predávajúcemu odoslané v lehote uvedenej v bode 2. tohto článku, a to na adresu prevádzky Predávajúceho Motora Slovensko s.r.o., Kopčianská 39, Bratislava 851 01 alebo na adresu elektronickej pošty Predávajúceho info@motora.sk .

Pre odstúpenie od kúpnej zmluvy môže Kupujúci využiť vzorový formulár k odstúpeniu od zmluvy poskytovaný Predávajúcim. Odstúpenie od kúpnej zmluvy zašle Kupujúci na emailovú alebo doručovaciu adresu Predávajúceho uvedenú v týchto obchodných podmienkach. Predávajúci potvrdí Kupujúcemu bezodkladne prijatie formulára.

Kupujúci, ktorý odstúpil od zmluvy, je povinný vrátiť Predávajúcemu Tovar do 14 dní od odstúpenia od zmluvy. Kupujúci znáša náklady spojené s vrátením Tovaru Predávajúcemu, a to i v tom prípade, ak Tovar nemôže byť vrátený pre svoju povahu obvyklou poštovnou cestou.

Ak odstúpi Kupujúci od zmluvy, vráti mu predávajúci bezodkladne, najneskôr však do 14 dní od odstúpenie od zmluvy, všetky peňažné prostriedky vrátane nákladov na dodanie, ktoré od neho prijal, a to rovnakým spôsobom. Predávajúci vráti Kupujúcemu prijaté peňažné prostriedky iným spôsobom len vtedy, ak s tým Kupujúci súhlasí a ak mu tým nevzniknú ďalšie náklady.

Ak Kupujúci zvolil iný než najlacnejší spôsob dodania Tovaru, ktorý Predávajúci ponúka, vráti Predávajúci Kupujúcemu náklady na dodanie Tovaru vo výške zodpovedajúcej najlacnejšiemu ponúkanému spôsobu dodania Tovaru.

Ak odstúpi Kupujúci od kúpnej zmluvy, nie je Predávajúci povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky Kupujúcemu skôr, než mu Kupujúci Tovar odovzdá alebo preukáže, že Tovar Predávajúcemu odoslal.

Tovar musí vrátiť Kupujúci Predávajúcemu nepoškodený, neopotrebený a neznečistený a ak je to možné, v pôvodnom obale. Nárok na náhradu škody vzniknutej na Tovare je Predávajúci oprávnený jednostranne započítať proti nároku Kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny.

Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti Tovaru, alebo keď výrobca, dovozca alebo dodávateľ Tovaru prerušil výrobu alebo dovoz Tovaru. Predávajúci bezodkladne informuje Kupujúceho prostredníctvom emailovej adresy uvedenej v objednávke a vráti v lehote 14 dní od oznámení o odstúpenie od kúpnej zmluvy všetky peňažné prostriedky vrátane nákladov na dodanie, ktoré od neho na základe zmluvy prijal, a to rovnakým spôsobom, poprípade spôsobom určeným Kupujúcim.

 

Článok VII.

Zodpovednosť za vady a záruka

Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadne zodpovednosti Predávajúceho za vady, vrátane záruky za akosť Predávajúceho, sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka (zákon č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov, ďalej len „OZ“) a Obchodného zákonníka (zákon č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov, ďalej len „OBZ“).

Nižšie uvedené v tomto článku platí len ak je Kupujúci spotrebiteľ, t. j. ak nie je podnikateľ - inak platia príslušné ustanovenia OBZ.

Predávajúci zodpovedá Kupujúcemu za to, že Tovar pri prevzatí nemá vady. Najmä Predávajúci zodpovedá Kupujúcemu za to, že v čase, keď Kupujúci Tovar prevzal:
- má Tovar vlastnosti, ktoré si strany dohodli, a chýba ak dojednania, také vlastnosti, ktoré Predávajúci alebo výrobca opísal alebo ktoré Kupujúci očakával vzhľadom na povahu Tovar a na základe reklamy nimi vykonávané,
- sa Tovar hodí k účelu, ktorý pre jej použitie Predávajúci uvádza alebo ku ktorému sa vec rovnakého druhu bežne používa,
- Tovar zodpovedá akosti alebo prevedeniu dohodnutej vzorky alebo predlohy, ak bola akosť alebo prevedenie určené podľa dohodnutej vzorky alebo predlohy,
- je Tovar v zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a
- Tovar vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.

Ak sa vada prejaví v priebehu šiestich mesiacov od prevzatia tovaru Kupujúcim, má sa za to, že Tovar bol vadný už pri prevzatí. Kupujúci je oprávnený uplatniť práva z vady, ktorá sa vyskytne u spotrebného Tovaru v dobe dvadsať štyri mesiacov od prevzatia. Toto ustanovení sa nepoužije u Tovaru predávaného za nižšiu cenu pre vadu, pre ktorú bola nižšia cena dohodnutá, na opotrebenie Tovaru spôsobené jeho obvyklým užívaním, u použitého Tovaru pre vadu zodpovedajúcu miere používania alebo opotrebenia, ktorú Tovar mal pri prevzatí Kupujúcim, alebo ak to vyplýva z povahy Tovaru.

V prípade výskytu vady môže Kupujúci Predávajúcemu predložiť reklamáciu a požadovať:
1. ak ide o vadu, ktorú je možné odstrániť:
- bezplatné odstránenie vady Tovaru,
- výmenu Tovaru za nový Tovar,

2. ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť:
- primeranú zľavu z kúpnej ceny,
- odstúpiť od zmluvy.

Kupujúci má právo odstúpiť od zmluvy
- ak má Tovar vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady,
- ak nemôže Tovar riadne užívať pre opakovaný výskyt vady alebo vád po oprave,
- ak nemôže riadne Tovar užívať pre väčší počet vád Tovaru.

Predávajúci je povinný prijať reklamáciu v ktorejkoľvek prevádzkarni, v ktorej je prijatie reklamácie možné, prípadne i v sídle alebo mieste podnikania. Spotrebiteľ môže reklamáciu uplatniť aj u osoby určenej Predávajúcim. Ak reklamáciu spotrebiteľa vybavuje osoba určená Predávajúcim, táto môže reklamáciu vybaviť iba odovzdaním opraveného Tovaru, inak reklamáciu postúpi na vybavenie Predávajúcemu. Predávajúci je povinný Kupujúcemu vydať písomné potvrdenie o tom, kedy Kupujúci právo uplatnil, čo je obsahom reklamácie a aký spôsob vybavenia reklamácie Kupujúci požaduje, ako aj potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie, vrátane potvrdenia o vykonaní opravy a dobe jej trvania, prípadne písomné odôvodnenie zamietnutia reklamácie.

Ak spotrebiteľ uplatní reklamáciu, Predávajúci alebo ním poverený zamestnanec alebo určená osoba je povinný poučiť spotrebiteľa o jeho právach vyplývajúcich z vadného plnenia. Na základe rozhodnutia spotrebiteľa, ktoré z práv vyplývajúcich mu z vadného plnenia si uplatňuje, je Predávajúci alebo ním poverený pracovník alebo určená osoba povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do troch pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamách, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu Tovaru, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vrátane odstránenia vady musí vybaviť ihneď, pričom v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie vrátane odstránenia vady však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Márne uplynutie tejto lehoty sa považuje za podstatné porušenie zmluvy a kupujúci má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu Tovaru za nový Tovar. Za okamih uplatnenia reklamácie sa považuje moment, kedy dôjde prejav vôle kupujúceho (uplatnenie práva z vadného plnenia) Predávajúcemu.

Predávajúci písomne informuje Kupujúceho o výsledku reklamácie, a to najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

Právo z vadného plnenia Kupujúcemu nepatrí, ak Kupujúci pred prevzatím veci vedel, že vec má vadu, alebo ak Kupujúci vadu sám spôsobil.

V prípade oprávnenej reklamácie má Kupujúci právo na náhradu účelne vynaložených nákladov vzniknutých v súvislosti s uplatnením reklamácie. Toto právo môže Kupujúci u Predávajúceho uplatniť v lehote do jedného mesiaca po uplynutí záručnej doby.

Voľbu spôsobu reklamácie a jej vybavenia, ak je viacero možností, má Kupujúci.

Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadom práv z vadného plnenia sa riadia § 499 až 510, § 596 až 600 a § 619 až 627 OZ a zákonom č. 250/2007 Z. z., o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov.

Ďalšie práva a povinnosti strán súvisiace so zodpovednosťou Predávajúceho za vady upravuje reklamačný poriadok Predávajúceho.

 

Článok VIII.

Ďalšie práva a povinnosti zmluvných strán

Kupujúci nadobúda vlastníctvo k Tovaru okamžikom zaplatenia celej kúpnej ceny Tovaru.

Dôkazné bremeno o existencii vady a vzniku nároku z chybného plnenia nesie Kupujúci. Pri uplatnení nároku z chýb Tovar alebo uplatnenia nárokov z náhrady škody alebo im podobným nárokom Kupujúcim je Kupujúci povinný preukázať Predávajúcemu vznik konkrétneho nároku, a to napr. fotodokumentáciou Tovaru, písomnou špecifikáciou vady Tovaru.

Kupujúci berie na vedomie, že programové vybavenie a ďalšie súčasti tvoriace webové rozhranie obchodu (vrátane fotografií ponúkaného Tovaru) sú chránené autorským právom. Kupujúci sa zaväzuje, že nebude vykonávať žiadnu činnosť, ktorá by mohla jemu alebo tretím osobám umožniť neoprávnene zasahovať či neoprávnene užiť programové vybavenie alebo ďalšie súčasti tvoriace webové rozhranie obchodu.

Kupujúci nie je oprávnený pri využívaní webového rozhrania obchodu používať mechanizmy, programové vybavenie alebo iné postupy, ktoré by mohli mať negatívny vplyv na prevádzku webového rozhrania obchodu. Webové rozhranie obchodu je možné užívať len v rozsahu, ktorý nie je na úkor práv ostatných zákazníkov Predávajúceho a ktorý je v súlade s jeho určením.

Kupujúci berie na vedomie, že Predávajúci nenesie zodpovednosť za chyby vzniknuté v dôsledku zásahov tretích osôb do webovej stránky alebo v dôsledku použitia webovej stránky v rozpore s ich určením.

 

Článok IX.

Ochrana osobných údajov a súhlas so spracúvaním osobných údajov

Ochrana osobných údajov Kupujúceho, ktorý je fyzickou osobou, je poskytovaná zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“).

Kupujúci súhlasí so spracovaním týchto svojich osobných údajov: meno a priezvisko, adresa bydliska, identifikačné číslo, daňové identifikačné číslo, adresa elektronickej pošty, telefónne číslo a iné informácie uvedené v objednávke (ďalej spoločne všetko len ako "osobné údaje").

Kupujúci súhlasí so spracovaním osobných údajov Predávajúcim, a to pre účely realizácie práv a povinností zo zmluvy a pre účely zasielania informácií a obchodných oznámení Predávajúcemu. Súhlas platí až do doby, kým tento súhlas Kupujúci neodvolá. Súhlas možno odvolať písomne alebo e-mailom.

Kupujúci berie na vedomie, že je povinný svoje osobné údaje uvádzať správne a pravdivo a že je povinný bez zbytočného odkladu informovať Predávajúceho o zmene vo svojich osobných údajoch.

Spracovaním osobných údajov kupujúceho môže Predávajúci poveriť tretiu osobu, ako sprostredkovateľa. Okrem osôb dopravujúcich Tovar nebudú osobné údaje Predávajúcim bez predchádzajúceho súhlasu Kupujúceho odovzdávané tretím osobám.

Osobné údaje budú spracovávané po dobu neurčitú. Osobné údaje budú spracovávané v elektronickej podobe automatizovaným spôsobom alebo v tlačenej podobe neautomatizovaným spôsobom.

Kupujúci potvrdzuje, že poskytnuté osobné údaje sú presné a že bol poučený o tom, že sa jedná o dobrovoľné poskytnutie osobných údajov. Kupujúci prehlasuje, že bol poučený o tom, že súhlas so spracovaním osobných údajov môže vo vzťahu k Predávajúcemu odvolať písomným oznámením doručeným na adresu Predávajúceho.

Ak požiada Kupujúci o informáciu o spracovaní svojich osobných údajov, je mu Predávajúci povinný túto informáciu odovzdať. Predávajúci má právo za poskytnutie informácie podľa predchádzajúcej vety požadovať primeranú úhradu neprevyšujúcu náklady nevyhnutné na poskytnutie informácie.

Kupujúci súhlasí so zasielaním informácií súvisiacich s Tovarom, službami alebo podnikom predávajúceho na elektronickú adresu Kupujúceho a ďalej súhlasí so zasielaním obchodných oznámení Predávajúcim na elektronickú adresu Kupujúceho.

V rámci poskytovania relevantných informácií môže Predávajúci krátkodobo uchovávať informáciu o predchádzajúcej návšteve na webových stránkach. Táto informácia nie je žiadnym spôsobom zviazaná s akýmikoľvek osobnými údajmi alebo ďalšími informáciami o návštevníkovi mimo samotného faktu, že web navštívil, a je používaná výhradne za účelom poskytnutia relevantných oznámenia na webových stránkach alebo v reklamnej sieti používanej Predávajúcim. Vymazaním "cookies" z pamäte prehliadača Kupujúceho, respektíve zablokovaním ich ukladanie je možné kedykoľvek tieto informácie zmazať alebo aj zablokovať ich akékoľvek ďalšie využívanie. Vzhľadom k tomu, že Predávajúci nespája informácie z tzv. "Cookies" a osobných údajov, nejedná sa o spracovaní osobných údajov v zmysle zákona o ochrane osobných údajov.

Poučenie dotknutej osoby (Kupujúceho) v zmysle zákona o ochrane osobných údajov: Dotknutá osoba (t.j. každá fyzická osoba, ktorej osobné údaje spracováva prevádzkovateľ informačného systému v zmysle zákona o ochrane osobných údajov) má právo na základe písomnej žiadosti od prevádzkovateľa vyžadovať potvrdenie, či sú alebo nie sú osobne údaje o nej spracúvané; vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu podľa § 15 ods. 1 písm. a) až e) druhy až šiesty bod zákona o ochrane osobných údajov; vo všeobecne zrozumiteľnej forme presne informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje na spracúvanie; vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania; opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania; likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie; likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona o ochrane osobných údajov; blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby. Dotknutá osoba ma ďalej právo u prevádzkovateľa písomne namietať voči: spracúvaniu jej osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jej súhlasu a žiadať ich likvidáciu; využívaniu mena, priezviska, titulu a adresy na účely priameho marketingu v poštovom styku; poskytovaniu mena, priezviska, titulu a adresy na účely priameho marketingu. Dotknutá osoba má ďalej právo: u prevádzkovateľa písomne alebo osobne, ak vec neznesie odklad, namietať voči spracovaniu jej osobných údajov bez jej súhlasu, aj keď sa súhlas v zmysle § 10 ods. 3 písm. a), e), f) a g) zákona o ochrane osobných údajov nevyžaduje, a to vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do jej práv a pravom chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť v konkrétnom prípade takýmto spracúvaním osobných údajov poškodené; u prevádzkovateľa písomne alebo osobne, ak vec neznesie odklad, namietať a nepodrobiť sa rozhodnutiu prevádzkovateľa, ktoré by malo pre ňu právne účinky alebo významný dosah, ak sa také rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov automatizovaného spracúvania jej osobných údajov; pri podozrení, že jej osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, podať Úradu pre ochranu osobných údajov SR návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov. Ak dotknutá osoba nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jej práva môže uplatniť zákonný zástupca. Ak dotknutá osoba nežije, jej práva, ktoré mala podľa zákona o ochrane osobných údajov, môže uplatniť blízka osoba. Nakoľko dotknutá osoba nemá povinnosť svoje osobne údaje prevádzkovateľovi poskytnúť, je oprávnená svoj súhlas so spracovaním osobných údajov kedykoľvek odvolať. Prevádzkovateľ si nesmie súhlas dotknutej osoby vynucovať a ani podmieňovať hrozbou odmietnutia zmluvného vzťahu, služby, tovaru alebo povinnosti, ktorú mu ustanovuje zákon. Prevádzkovateľ bude spracovávať osobné údaje manuálne a/alebo pomocou prostriedkov výpočtovej techniky, a to prostredníctvom oprávnených osôb. Spracovaním osobných údajov sa rozumie vykonávanie akýchkoľvek operácií alebo súboru operácií s osobnými údajmi, vrátane ich získavania, zhromažďovania, šírenia, zaznamenávania, usporadúvania, prepracúvania alebo menenia, vyhľadávania, prehliadania, preskupovania, kombinovania, premiestňovania, využívania, uchovávania, blokovania, likvidácie, ich cezhraničného prenosu, poskytovania, sprístupňovania alebo zverejňovania. Prevádzkovateľ je oprávnený spracovávať osobné údaje ktorýmkoľvek z uvedených spôsobov, sú však povinní tieto údaje zabezpečiť pred zneužitím alebo poškodením v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov.

Vašu spokojnosť s nákupom zisťujeme prostredníctvom e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi, do ktorého je náš e-shop zapojený. Tie vám zasielame zakaždým, keď u nás nakúpite, pokiaľ v zmysle § § 62 zák. č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách, v znení neskorších predpisov neodmietnete zasielanie elektronickej pošty na účely priameho marketingu. Spracúvanie osobných údajov na účely zaslania dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi vykonávame na základe nášho oprávneného záujmu, ktorý spočíva v zisťovaní vašej spokojnosti s nákupom u nás. Na zasielanie dotazníkov, vyhodnocovanie vašej spätnej väzby a analýz nášho trhového postavenia využívame sprostredkovateľa spracúvania, ktorým je prevádzkovateľ portálu Heureka.sk tomu na tieto účely môžeme odovzdávať informácie o kúpenom tovare a vašu e-mailovú adresu. Vaše osobné údaje nie sú pri zasielaní e-mailových dotazníkov odovzdané žiadnej tretej strane na jej vlastné účely. Proti zasielaniu e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi môžete kedykoľvek vyjadriť námietku odmietnutím ďalších dotazníkov pomocou odkazu v e-maile s dotazníkom. V prípade vašej námietky vám dotazník nebudeme ďalej zasielať.

 

Článok X.

Doručovanie

Ak nebude dohodnuté inak, všetka korešpondencia súvisiaca so zmluvou musí byť druhej zmluvnej strane doručená písomne, a to elektronickou poštou, osobne alebo doporučene prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb (podľa výberu odosielateľa). Kupujúcemu je doručovaný na adresu elektronickej pošty uvedenú v objednávke.

Správa je doručená:
- v prípade doručovania elektronickou poštou okamihom jej prijatia na server prichádzajúcej pošty; integrita správ zaslaných elektronickou poštou môže byť zabezpečená certifikátom,
- v prípade doručovania osobne alebo prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb prevzatím zásielky adresátom,
- v prípade doručovania osobne alebo prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb tiež odmietnutím prevzatia zásielky, odoprie ak adresát (poprípade osoba oprávnená za neho zásielku prevziať) zásielku prevziať,
- v prípade doručovania prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb uplynutím lehoty desiatich (10) dní od uloženia zásielky a danie výzvy adresátovi na prevzatie uloženej zásielky, ak dôjde k uloženiu zásielky u prevádzkovateľa poštových služieb, a to aj v prípade, že sa adresát o uložení nedozvedel.

 

Článok XI.

Mimosúdne riešenie sporov

Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na Predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým Predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že Predávajúci porušil jeho práva. Spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho (mimosúdneho) riešenia sporu u subjektu alternatívneho riešenia sporov, ak Predávajúci na žiadosť podľa predchádzajúcej vety odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania. Týmto nie je dotknutá možnosť spotrebiteľa obrátiť sa na súd.

K mimosúdnemu riešeniu spotrebiteľských sporou z kúpnej zmluvy je príslušná Slovenská obchodná inšpekcia, so sídlom: Prievozská 32, 827 99 Bratislava, IČO: 17 331 927, ktorú je možné za uvedeným účelom kontaktovať na adrese Slovenská obchodná inšpekcia, Ústredný inšpektorát, Odbor medzinárodných vzťahov a alternatívneho riešenia sporov, Prievozská 32, 827 99 Bratislava 27, alebo elektronicky na ars@soi.sk alebo adr.@soi.sk. Internetová adresa: https://www.soi.sk/. Platformu pre riešenie sporov on-line nachádzajúcu sa na internetovej adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využiť pri riešení sporov medzi Predávajúcim a Kupujúcim z kúpnej zmluvy.

Európske spotrebiteľské centrum Slovenská republika, so sídlom Mlynské nivy 44/a, 827 15 Bratislave, internetová adresa: http://esc-sr.sk/ je kontaktným miestom podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 z 21. mája 2013 o riešení spotrebiteľských sporov on-line a o zmene nariadenia (ES) č. 2006/2004 a smernice 2009/22/ES (nariadenie o riešení spotrebiteľských sporov on-line).

Predávajúci je oprávnený k predaji Tovaru na základe živnostenského oprávnenia. Živnostenskú kontrolu vykonáva v rámci svojej pôsobnosti príslušný Okresný úrad odbor živnostenského podnikania. Slovenská obchodná inšpekcia vykonáva vo vymedzenom rozsahu okrem iného dozor nad dodržiavaním zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení nehorších predpisov.

 

Článok XII.

Záverečné ustanovenia

Tieto Obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť ku dňu 4.10.2021.

Odoslaním Objednávky Kupujúci bez výhrad preberá všetky ustanovenia týchto Obchodných podmienok a vyjadruje svoj súhlas s týmito Obchodnými podmienkami a s použitím osobných údajov.

Všetky dojednania medzi Predávajúcim a Kupujúcim sa spravujú právnym poriadkom Slovenskej republiky. Ak vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný prvok, strany sa dohodli, že vzťah sa riadi právom Slovenskej republiky. Týmto nie sú dotknuté práva spotrebiteľa vyplývajúce z všeobecne záväzných právnych predpisov.

Predávajúci nie je vo vzťahu ku Kupujúcemu viazaný žiadnymi kódexmi správania v zmysle ustanovení zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení nehorších predpisov

Všetky práva k webovým stránkam Predávajúceho, najmä autorské práva k obsahu, vrátane rozvrhnutia stránky, fotiek, filmov, grafiky, ochranných známok, loga a ďalšieho obsahu a prvkov, prináleží Predávajúcemu. Je zakázané kopírovať, upravovať alebo inak používať webové stránky alebo ich časť bez súhlasu Predávajúceho.

Predávajúci nenesie zodpovednosť za chyby vzniknuté v dôsledku zásahu tretích osôb do internetového obchodu alebo v dôsledku jeho použitia v rozpore s jeho určením. Kupujúci nesmie pri využívaní internetového obchodu používať postupy, ktoré by mohli mať negatívny vplyv na jeho prevádzku a nesmie vykonávať žiadnu činnosť, ktorá by mohla jemu alebo tretím osobám umožniť neoprávnene zasahovať či neoprávnene užívať programové vybavenie alebo ďalšie súčasti tvoriace internetový obchod a užívať internetový obchod alebo jeho časti či softwarové vybavenie takým spôsobom, ktorý by bol v rozpore s jeho určením či účelom.

Kúpna zmluva vrátane obchodných podmienok je archivovaná Predávajúcim v elektronickej podobe a nie je verejne prístupná.

Znenie obchodných podmienok môže Predávajúci meniť či dopĺňať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok.

Pokiaľ niektoré z ustanovení týchto Obchodných podmienok je alebo sa stane neplatným či neúčinným, neplatnosť či neúčinnosť tohto ustanovenia nebude mať za následok neplatnosť Obchodných podmienok ako celku ani iných ustanovení týchto Obchodných podmienok, ak je takéto neplatné či neúčinné ustanovenia oddeliteľné od zvyšku Obchodných podmienok . Zmluvné strany sa zaväzujú takéto neplatné či neúčinné ustanovenie nahradiť novým platným a účinným ustanovením, ktoré svojím obsahom bude čo najvernejšie zodpovedať podstate a zmysle pôvodného ustanovenia.

Kúpnu zmluvu podľa týchto Obchodných podmienok a v súčinnosti s využitím internetových stránok Webového rozhrania je možné uzatvoriť iba v slovenskom jazyku.

 

 

V Bratislave dňa 25.5.2023